Skip to content

关联设备

获取配对码

  1. 访问控制台
  2. 切换到「设备Hamibot 设备
  3. 点击「添加设备」,记下配对码,后面会用到 Hamibot 添加设备

输入配对码

  1. 在手机上打开 Hamibot APP Hamibot APP
  2. 点击「配对」,然后输入配对码 Hamibot 配对
  3. 完成配对,在控制台即可看到新添加的设备 Hamibot 设备
  4. APP 会显示为已配对 Hamibot 配对成功